PrivacyTeam033 200 30 83

AP heeft bezwaar tegen voorstel tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen

Bij brief van 12 november 2021 is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op grond van het bepaalde in artikel 36, vierde lid, van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), geraadpleegd over het concept voor Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen ten aanzien van personen die arbeid verrichten en bezoekers (hierna: het concept).

Werkgevers en beheerders van locaties besluiten straks zelfstandig of werknemers respectievelijk bezoekers een coronatoegangsbewijs (CTB) moeten tonen. Door het ontbreken van heldere criteria en een waarborg voor meewegen van epidemiologische expertise is niet gegarandeerd dat de juiste afwegingen worden gemaakt. Daardoor is er een risico dat een CTB op oneigenlijke gronden wordt ingevoerd. De AP heeft op dit punt bezwaar tegen het concept en adviseert de procedure niet voort te zetten, tenzij het bezwaar is weggenomen.

De AP adviseert in het concept het toetsingskader op grond waarvan de werkgever kan besluiten tot een CTB-plicht voor zijn werknemers duidelijker uit te schrijven. Dit toetsingskader dient criteria te bevatten voor vaststelling van proportionaliteit en subsidiariteit. Ook een nauwgezette risico-inventarisatie zou onderdeel moeten zijn van de besluitvorming. Daarnaast adviseert de AP duidelijker aan te geven welke afweging wordt verwacht van de medezeggenschap. Om het al dan niet bestaan van gelijkwaardige alternatieven goed te kunnen wegen lijkt echter ook een behoorlijke mate van medisch inzicht nodig. Werkgever en medezeggenschap ontberen in het algemeen dit inzicht. Om toch tot een goede weging te komen adviseert de AP om de bedrijfsarts verplicht advies uit te laten brengen. 

Download hier het advies van de AP

Naar het overzicht