PrivacyTeam033 200 30 83

Privacyconvenant 4.0

Privacyconvenant 4.0

Goed omgaan met privacy in het onderwijs. Dat doe je niet alleen door afspraken op te schrijven in een Privacyconvenant, maar vooral door deze afspraken in de praktijk te brengen. De school heeft de regie. Deze is tenslotte verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de leerlingen en de communicatie met ouders. Het maken van goede afspraken met aanbieders van digitale producten en diensten hoort daarbij.

Scholen staan daar gelukkig niet alleen in. Aanbieders van digitale leermiddelen en van andere digitale producten die in de school worden gebruikt, helpen scholen deze verantwoordelijkheid vorm te geven. Dat doen ze door zich aan te melden als deelnemer aan het Convenant en de afspraken uit het Convenant toe te passen.

Het Convenant en het bijbehorende Model Verwerkersovereenkomst vormen in belangrijke mate een concretisering van verplichtingen die uit de AVG voortvloeien. Als zodanig zijn ze te zien als een uitgewerkte regeling om met behulp van gemeenschappelijk aanvaarde afspraken de Onderwijsinstellingen en Leveranciers te ondersteunen bij de naleving van de wettelijke regels. Het Convenant geeft naast de rolverdeling tussen de partijen de uitgangspunten aan voor wettelijk verplichte afspraken over de Verwerking van Persoonsgegevens tussen de Onderwijsinstelling en de Leverancier.

De laatste versie van het Convenant en het Model Verwerkersovereenkomst (versie 3.0) dateren van mei 2018. Er is sindsdien de nodige kennis en ervaring opgedaan over het toepassen hiervan binnen het onderwijs. Ook is er meer bekend over jurisprudentie en richtlijnen rondom de AVG (zoals de uitspraak van het Europese Hof van Justitie EU d.d. 16 juli 2020 over het Privacy Shield) en de uitgangspunten zoals de Autoriteit Persoonsgegevens en de European Data Protection Board deze in richtsnoeren en uitspraken hebben aangegeven (waaronder de publicaties van de Autoriteit Persoonsgegevens over onderwijs en de Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR d.d. 7 juli 2021 van de European Data Protection Board).

Dit heeft geresulteerd in een nieuwe versie; het Privacyconvenant 4.0. Het advies is om zo spoedig mogelijk maar in ieder geval vanaf 1 augustus 2022 over te gaan naar het gebruik van Model Verwerkersovereenkomsten versie 4.0 bij het verlopen of de vernieuwing van de huidige product-, dienst- of verwerkersovereenkomst. Bij een doorlopende product- of dienstsovereenkomst dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 augustus 2026 overgegaan te worden naar het gebruik van versie 4.0. Tot het afsluiten van een verwerkersovereenkomst 4.0, blijft versie 3.0 uit 2018 geldig. Bij eventuele tegenstrijdigheden is 4.0 echter leidend.

Downloads — Privacyconvenant onderwijs

Bron: Privacyconvenant.nl

Heeft u vragen of kunnen wij iets voor u betekenen?
Bel ons op 033- 200 30 83 of stuur een mail naar post@privacyteam.nl.

Privacy advies en software