PrivacyTeam033 200 30 83

Privacyverklaring sollicitanten

Hieronder tref je aan een beschrijving van de wijze waarop PrivacyTeam omgaat met je persoonsgegevens.
Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is PrivacyTeam een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. PrivacyTeam handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de relevante nationale privacywetgeving.

Contactgegevens
PrivacyTeam
Adres: Amersfoortseweg 38
Plaats: 3951 LC Maarn
Telefoonnr.: 033 – 200 30 83
E-mailadres: post@privacyteam.nl

Persoonsgegevens en verwerkingsdoelen
In de precontractuele fase (om mogelijk in combinatie met PrivacyTeam opdrachten aan te gaan met derden) danwel tijdens de sollicitatieprocedure, vragen wij je om persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats. Maar ook gegevens omtrent opleidingen en diploma's, arbeidsverleden, eerdere opdrachten/documenten en referenten. Deze gegevens (CV) gebruiken wij voor:

Rechtsgrond voor de verwerking
De basis voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij van je gebruiken vindt zijn grondslag in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerking is noodzakelijk voor het mogelijk aangaan van de arbeidsovereenkomst, dan wel het aangaan van een opdracht met een derde partij.

De gegevens worden alleen binnen PrivacyTeam gedeeld met leidinggevenden en medewerkers die bij de selectie zijn betrokken.

De gegevens worden bewaard tot 4 weken na einde van de procedure, tenzij met toestemming langer is overeengekomen, tot maximaal 1 jaar.

Jouw rechten
Je hebt als betrokkene het recht op inzage in de gegevens die wij van je verwerken, om deze zo nodig te rectificeren of te wissen indien deze onjuist blijken te zijn. Tevens heb je het recht de gegevensverwerking te beperken dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking. Je kunt een verzoek hiertoe indienen door je wensen kenbaar te maken aan je contactpersoon.

Klachten
Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw gegevens door ons, dan kun je dit kenbaar maken door hier een klacht ons in te dienen. Ook kun je op grond van artikel 77 AVG een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is bereikbaar via het telefoonnummer 088 – 1805 250, via post: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.